لینک خرید فایل(مقاله درباره تعیین ضخامت سنگفرش)

** برای تعیین ضخامت مؤثر سنگفرش پیاده روی موجود بر حسب ضخامت HMA، یك یا چند ضریب تبدیل باید یافت شود. اگر پیاده روی موجود عمق كامل باشد، روش 1، بر اساس شاخص سرویس دهی موجود (PSI) روی موجود، می تواند برای تعیین ضریب تبدیل بكار برود در غیر اینصورت، روشمقاله درباره تعیین ضخامت سنگفرش|40063021|nx|تعیین ضخامت سنگفرش,سنگفرش,روش های تعیین ضخامت سنگفرش,فرمول تعیین ضخامت سنگفرش,سنگفرش پیاده روها,سنگقرش خیابان ها,لایه های سنگفرش,دانلود,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان مقاله درباره تعیین ضخامت سنگفرش آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

**

برای تعیین ضخامت مؤثر سنگفرش پیاده روی موجود بر حسب ضخامت HMA، یك یا چند ضریب تبدیل باید یافت شود. اگر پیاده روی موجود عمق كامل باشد، روش 1، بر اساس شاخص سرویس دهی موجود (PSI) روی موجود، می تواند برای تعیین ضریب تبدیل بكار برود در غیر اینصورت، روش 2 بر اساس شرایط فردی هر لایه، باید بكار برود تا ضریب تبدیل هر لایه مشخص گردد.

روش1: شكل 13.2 ضرایب تبدیل C را برای پیاده روهای آسفالت با عمق كامل بر اساس پیاده رویی موجود در زمان over lay را می دهد، دو منحنی در شكل، تفاوت در عملكرد را پس از قرار دادن over lay را نشان می دهد. منحنی بالایی، خط A، پیاده روها را با یك میزان كاهش یافته تغییر در PSI در مقایسه با میزان تغییر آنها قبل از over lay را نشان می دهد. منحنی پایینی، خط B، یك میزان تغییر در PSI حدود همان مقدار قبل از over lay را نشان می دهد و بنابراین تا حدی محافظه كارانه است. انتخاب بین دو منحنی موضوع قضاوت و تجربه است. ضرایب تبدیل نشان داده شده در شكل 13.2 فقط برای HMA بكار می رود. اگر مخلوط های آسفالت امولسینهای شده استفاده شوند، ضرایب اكی والان نشان داده شده در جدول 13.2 باید استفاده گردد. ضخامت مؤثر هر لایه موجود با ضرب كردن ضخامت واقعی هر لایه در ضریب تبدیل و ضریب اكی والانسی مناسب بدست می آید. كل ضخامت مؤثر توسط

جمع كردن ضخامت مؤثر مجزایی تمام لایه های سنگفرش بدست می آید:

(13.5)

h و c وE ضخامت، ضریب تبدیل و ضریب اكی والانسی لایه i وn تعداد كل لایه ها است.

مثال13.2:


عمق سنگفرش آسفالت(عمق كامل) شامل یك HMA 2 اینچ و یك بستر base آسفالت امولسیفای نوع II اینچی6 قرار است روكش over lay شود.

جواب:

از شكل 13.2، بر اساس خطA و 0.6 بر اساس خط B است.از جدول 13.2، ، از معادله 13.5، . بر اساس خط A و . بر اساس خط B است. اگر c متوسط بكار رود .

روش2 : در این روش شرایط هر لایه مجزا ارزیابی می شود و ضریب تبدیل

مناسب c از جدول 13.3 بدست می آید. شبیه به معادله 13.5 ضخامت مؤثر چنین بدست می آید:

(13.5)

روش 2 می تواند برای سنگفرش های عمق كامل استفاده شود. اگر PSI معلوم باشد. هر دو روش 1 و2 استفاده و مقایسه شود. اگر چه تغییرات در مقادیر نشان داده شده در جدول 13.3 بر اساس تحلیل شهودی است، ولی تجربه نشان داده است كه آنها برای طراحی over lay مفید می باشند.

مثال 13.3

ضخامت مؤثر یك سنگفرش شامل یك سطح 4 in HMA ای، یك بستر 6 in ای(152mm) و یك زیر بستر sub base قلوه سنگ شكسته crushed gravel را تعیین نمایید. سطح ترك های مختلف را نشان می دهد. بستر پایدار شده با سیمان علائم پمپ كردن و كاهش پایداری در امتداد لبه های سنگفرش را نشان می دهد. و زیر بستر قلوه سنگ خرده شده در شرایط خوب با یك شاخص پلاستیسیته كوچكتر از 6

می باشد.


مطالب دیگر:
🔍تحقیق تاریخچه تصویرسازی در ایران🔍تحقیق پیشینه پوستر در ایران و جهان🔍تحقیق نگاهی دقیق بر مونتاژ در سينما🔍تحقیق درباره انواع خط🔍تحقیق بررسی امپرسیونیسم درجهان🔍تحقیق سیر تحول فرش در ایران🔍تحقیق بررسی جامع فرهنگ و موسیقی مردم پسند🔍تحقیق آشنایی با فرش ایرانی🔍تحقیق شناخت پیشینه فرش🔍تحقیق بررسی تاریخچه قالیبافی🔍تحقیق بررسی هنر قلمكاري🔍تحقیق اهميت رنگهاي گياهي در رنگرزی🔍تحقیق بررسی تاثیر هنر گرافیک در تئاتر🔍تحقیق گرافیک محیطی و تاثیر آن بر جامعه🔍تحقیق تاثیر گرافیك محیطی بر روی زندگی افراد🔍تحقیق گرایش های امپرسیونیسم🔍تحقیق فرآيندهای سينمايي و ساختارها🔍تحقیق همه آنچه باید درباره قالی بافی بدانید🔍تحقیق بررسی کامل هنر و صنعت فرش بافی🔍تحقیق بررسی انواع قلم های خوشنویسی🔍تحقیق مدیریت رنگ در چاپ🔍تحقیق همه چیز درمورد کاريکاتور🔍تحقیق تاریخچه فرش در ایران🔍تحقیق هنر معرق کاری در ایران🔍تحقیق درباره موشن گرافیک سه بعدی